Regulamin

Sklep Grupa Design jest firmą oferującą sprzęt meblowy i dekoracyjny mający siedzibę w Katowicach, przy ul. Dąbrówki 10 oferujący swoje towary na stronie internetowej www.sklep.grupadesign.pl oraz na portalu internetowym Allegro.pl zwany w dalszej części regulaminu SKLEPEM.

Niniejszy regulamin określa warunki zakupu towarów Grupa Design s.c. dokonywanych przez stronę internetową Allegro.pl oraz www.sklep.grupadesign.pl.

Oferta

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Grupa Design stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

- nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i zależą od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, a także wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, jak również wycofywania produktów z oferty. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Czas realizacji zamówienia

1. Przez czas realizacji należy rozumieć czas od kiedy Klient wpłacił zaliczkę lub całość należności (przy płatności z góry) na rachunek bankowy Sprzedającego do czasu dostarczenia towaru na wskazany adres przez Klienta lub odbioru osobistego w biurze Sklepu Grupa Design, przy ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice.

2. W przypadku płatności kurierowi podczas odbioru przedmiotu za czas realizacji będziemy rozumieć czas złożenia zamówienia przez Klienta do momentu dostarczenia towaru na wskazany adres.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku odbioru osobistego Strony wspólnie ustalają termin odbioru przedmiotu aukcji z Magazynu Sklepu.

4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innej przyczyny, w tym także jeżeli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidywanym na realizacje zamówienia, Sklep informuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć pod wpływem działania czynników niezależnych od Sklepu np. okres wzmożonego handlu /np. okres świąteczny/, braki produkcyjne zakładów, klęski żywiołowe itp. Zamówienie na kilka towarów o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, a czas realizacji jest liczony od ostatniego z zamówień, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku anulowania przez Sprzedawcę zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

Dostawa i odbiór

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.

2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie klienta lub telefonicznie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Grupa Design zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o którym mowa w ust. 1. Jednocześnie na adres e-mailowy lub telefoniczny zostanie wskazany przewidywany termin realizacji zamówienia.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub drogą mailową z przedstawicielami Sklepu Grupa Design zgodnie z przedstawionymi na portalu internetowym danymi teleadresowymi.

4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo znaczeniu.

5. Sklep Grupa Design zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

Płatność

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na towar Sklepu Grupa Design na portalu internetowym Allegro.pl lub www.sklep.grupadesign.pl,

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia, gdy ma być odebrany osobiście w siedzibie Sklepu Grupa Design. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na towar Sklepu Grupa Design na portalu internetowym Allegro.pl lub www.sklep.grupadesign.pl,

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

d) możliwe są również inne formy zapłaty za zamówiony towar, ale są one realizowane wyłącznie w indywidualnych przypadkach i wyłącznie po uzgodnieniu takiej formy w drodze e-mailowej z pracownikiem Sklepu Grupa Design.

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski forma zapłaty oraz dostawy uzgadniana jest indywidualnie z przedstawicielami Sklepu drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

Zwrot zakupionego towaru

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu na portalu internetowym Allegro.pl lub www.sklep.grupadesign.pl oferowanych przez Sklep Grupa Design w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego Sklepu Grupa Design bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

2. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Przed odesłaniem towaru na adres Sklepu Klient powinien skontaktować się z przedstawicielami drogą telefoniczną lub e-mailową.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym wyżej na adres Grupa Design s.c. ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. Sklep zwraca Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

5. Klient będący osobą fizyczną, nabywający towar w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnień zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwanie do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Grupa Design takiego numeru lub gdy odpowiedz nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. 

 

Reklamacja

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sklep Grupa Design o stwierdzonej niezgodności.

2. Sklep Grupa Design w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkowuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Sprzedającego w przypadku zasadności reklamacji. W razie, gdy reklamacja okaże się bezzasadna Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zwrotu i dostawy towaru.

4. Reklamacje należy przesłać/dostarczyć na adres siedziby Sklepu Grupa Design, tj. ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep dokona naprawy towaru, wymiany na rzecz wolną od wady (jeżeli rzecz jest tożsama gatunkowo) lub usunięcia wady albo jeżeli naprawa/wymiana/usunięcie wady nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, chyba że Klient wyrazi zgodę na wymianę wadliwego towaru na pełnowartościowy.

 

Ochrona danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Grupa Design podanych przez niego w procesie zamówienia towaru na stronie internetowej Allegro.pl lub www.sklep.grupadesign.pl produktu firmy Grupa Design s.c. . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na stronie aukcyjnej oferującej towary Sklepu Grupa Design.

2. Administratorem danych pozyskanych dla celów, o których mowa w ust. 1 jest:

3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta na portalu aukcyjnym oferowanych przez Sklep Grupa Design.

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury bez podpisu Kupującego.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz do umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiany Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, natomiast do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – zastępująca dwie ostatnie wymienione.

2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.grupadesign.pl i portalu Allegro.pl przy oferowanych towarach Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl